algemene voorwaarden

 
 

Artikel 1: Begrippen

1.1     Onder de opdrachtnemer wordt Nederlands Instituut voor de Software Industrie verstaan.

1.2     De opdrachtgever is de partij met wie de opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. De opdrachtgever wordt bepaald door het vermelde factuuradres bij de aanmelding.

1.3     Onder diensten worden geleverde producten en/of diensten verstaan.

1.4     Indien de rechtspersoon en natuurlijk persoon op hetzelfde huisadres is gevestigd dan is bij aanmelding via de site de rechtspersoon de opdrachtgever, tenzij apart schriftelijk  verklaard dat het de natuurlijk persoon betreft.

1.5     Onder stukken wordt verstaan: elektronisch of op papier gedragen modellen, schema’s, documenten, tekeningen, teksten, ontwerpen of afbeeldingen.

1.6     Onder cursus wordt verstaan: Een reeks bijeenkomsten aangeboden door de opdrachtnemer voor de werknemers van de opdrachtgever met als doel om kennis over te dragen, netwerk te ontwikkelen en kennisuitwisseling te faciliteren.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten, zulks met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.

2.2     Door het verstrekken van de opdracht, zoals via het aanmeldformulier, aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomst

3.1     Alle aanbiedingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij de opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. De aanbieding is gebaseerd op de verstrekte gegevens die tijdens de voorbereidende gesprekken als juist worden aangemerkt.

3.2     De aanbieding vermeldt de activiteiten, de duur van de activiteiten, het tijdstip waarop de activiteiten worden begonnen en welke mensen en middelen gemoeid zijn om de activiteiten succesvol uit te kunnen voeren.

3.3     Facturering vindt plaats nadat de uitvoering van het werk of onderdelen ervan is gestart.

3.4     De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer op de schriftelijke of mondelinge acceptatie van de aanbieding door de opdrachtgever, dan wel doordat de opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de overeenkomst.

3.5     Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen is de overeenkomst van toepassing op alle onderdelen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1     Het niet verschijnen van werknemers van de opdrachtgever op overeengekomen tijdstippen is voor risico van de opdrachtgever. Er is in dat geval geen recht is op restitutie van de overeengekomen prijs.

4.2     Indien de opdrachtnemer afspraken niet kan nakomen wegens omstandigheden die hem tijdens de totstandkoming van de opdracht niet bekend waren is de opdrachtnemer gerechtigd om de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk wordt.

4.3     Indien de opdrachtnemer door overmacht verhinderd is, heeft de opdrachtnemer het recht om in overleg met opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen anders in te delen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van de prijs van dit werk.

4.4     Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5     Indien door de opdrachtnemer ondeugdelijk werk wordt geleverd zal er geen restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden maar zal de opdrachtnemer het werk opnieuw uitvoeren.

4.6     Mocht een hernieuwde uitvoering niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van de overeenkomst in rekening heeft gebracht of had kunnen brengen. Iedere andere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

4.7     Indien van toepassing is opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig regelen van noodzakelijke middelen, nodig is voor de uitvoering van het werk of onderdelen ervan. Het niet tijdig beschikbaar stellen van noodzakelijke middelen kan leiden tot annuleren van de opdracht zoals beschreven in artikel 5.

 

Artikel 5: Annulering of wijziging van een opdracht waarvan de prijs vooraf is overeengekomen

5.1     De opdrachtgever kan de opdracht annuleren. De annulering dient schriftelijk te geschieden.
Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 50 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.

5.2     Bij annulering of wijziging tussen 20 dagen t/m 50 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 60% van de overeengekomen prijs te vergoeden.

5.3     Bij annulering of wijziging bij minder dan 20 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 90% van het overeengekomen prijs te vergoeden.

5.4     Indien de opdracht uit meerdere onderdelen bestaat die afzonderlijk worden gefactureerd dan kan de opdrachtgever de afzonderlijke delen annuleren. Voor afzonderlijke onderdelen gelden dezelfde bepalingen als voor de gehele opdracht.

5.5     Voor het uitstellen van de opdracht gelden dezelfde bepalingen als annuleren.

 

Artikel 6: Betaling

6.1     Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

6.2     Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na de geldende termijn van 30 dagen kan de opdrachtnemer in uitzonderlijke gevallen de wettelijk geldende rente in rekening brengen.

6.3     Indien de opdrachtgever verzuimt de in de overeenkomst aangegane verplichtingen na te komen is de opdrachtnemer zonder gerechtelijke tussenkomst gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden, onverminderd het recht om betaling te eisen.

6.4     De opdrachtgever is bij in gebreke blijven incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 15% van het openstaande bedrag. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor de rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1     Het is niet toegestaan om de door de opdrachtnemer verstrekte stukken aan de opdrachtgever, te tonen, te verstrekken of anderszins over te brengen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

7.2     De auteursrechten van alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken blijven te allen tijde bij de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8: Geheimhouding

8.1     De opdrachtnemer zal geen gegevens van de opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn zonder schriftelijke toestemming aan derden verstrekken.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1     De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke de opdrachtnemer mocht leiden ten gevolge van het handelen of nalaten van opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst.

9.2     Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.3     Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van werkzaamheden met de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Artikel 10: Plaatsing voor cursussen

10.1     Cursisten worden geplaatst in volgorde van aanmelding.

10.2     De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

10.3     Bij de aanmelding voor een cursus gaat de cursist akkoord dat zijn verstrekte persoonsgegevens verwerkt worden voor cursusdoeleinden.

 

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden cursus
11.1     De genoemd cursusprijzen zijn inclusief materiaalkosten.

11.2     Alle kosten die verband houden met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de cursist.

 

Artikel 12: Wijzigingen door de opdrachtgever
12.1     Indien er een les uitvalt, wordt deze uiterlijk één maand na de laatste les ingehaald. Deze inhaaldatum wordt zo veel mogelijk in overleg met de deelnemers vastgesteld. Wanneer u desondanks niet kunt deelnemen op de inhaaldatum, kunt u geen aanspraak maken op deze lesuren.

 

Artikel 13: Slotbepalingen
13.1     Als er zich een situatie voordoet waarop deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, kunt u een brief of e-mail sturen naar de administratie van de cursus. U vermeldt alle relevante persoons- en cursusgegevens. De opdrachtnemer beslist naar redelijkheid en billijkheid.

13.2     Persoonsgegevens worden door de opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het verzenden van digitale formulieren wordt aan de opdrachtnemer toestemming verleend voor de automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en informatieve doeleinden binnen het bedrijf.